Vissza

Z.TAO - Crown (皇冠)Magyar felirat:
YoungDo

Magyar szöveg: (2015.12.27. 21:57:59)

Elvettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak.
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
(Tisztában vagy azzal a következményekkel.
Biztos, hogy ezt akarod csinálni?
Csak látni szeretném őt.)
Én szeretett nőm, túl késő vallomást tenni, hogy visszatérj hozzám.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
A te megjelenésed az életemben a legboldogabb dolog
még, ha el is hagylak.
Várj rám, vissza fogok jönni baby.
Nyilvánvalóan nem vagy itt, mégis érezlek a szívemben.
Talán túlságosan hiányzol.
Baby kérlek várj rám.
Gyönyörű lány, mosolyod akár a gyufa, meggyújtja a szívem.
Én szeretett nőm, túl késő vallomást tenni, hogy visszatérj hozzám.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
Te vagy az én...
Te vagy az én babym.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
Korábban bántam és hevesen üldöztem a megbánást.
Bent ragadva egy folyton ismétlődő álomban.
A te szépségedtől, a ajkaidtól.
Találkoztam a jövőbeli énemmel.
Gyönyörű lány, mosolyod akár a gyufa, meggyújtja a szívem.
Én szeretett nőm, túl késő vallomást tenni, hogy visszatérj hozzám.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
Én nem bánom és nem vonom vissza a szavam.
Bárhová mész, mindenhová követni akarlak.
Hiányolva a szépséged, csókolva az ajkaid.
Nem bírom ki nélküled.
Gyönyörű lány, mosolyod akár a gyufa, meggyújtja a szívem.
Én szeretett nőm, túl késő vallomást tenni, hogy visszatérj hozzám.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
és gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
(Tisztában vagy azzal a következményekkel.
Tudod, hol van?
Biztos, hogy ezt akarod csinálni?
Újra?)
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
én egyetlenem.
A te szerelmed adott nekem mindent, engedve, hogy a felhőkig szálljak
És gyönyörűen éljek.
Minden könny gyémántberakás
az emlékeimben.
Levettem az angyalglóriát, mert koronát helyeztem a szívemre.
Te vagy az én babym.
Te vagy az én..
Te vagy az én babym.

Eredeti szöveg angol kiejtés szerint:

Zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
wǒ de wéiyī
nǐ de ài gěile wǒ yīqiè
ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān
huó dé měilì
měi kē lèi shì xiāngqiàn de bǎo zuān
wǒ de huíyì
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
nǐ shì wǒ de Baby
céng yòng hòuhuǐ měng qù zhuīhuǐ
kǎ zài mèng lǐ chóngfù láihuí
cóng nǐ dì měi cóng nǐ de zuǐ
wǒ yùjiàn wǒ wèilái shì shuí
měilì de nǚhái xiàoróng rú huǒchái
wǒ xīn rán qǐlái ō
wǒ ài de nǚhái láibují biǎobái
bǎ nǐ qiǎng huílái ō
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
wǒ de wéiyī
nǐ de ài gěile wǒ yīqiè
ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān
huó dé měilì
měi kē lèi shì xiāngqiàn de bǎo zuān
wǒ de huíyì
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
nǐ shì wǒ de Baby
wǒ bù hòuhuǐ yě bù fǎnhuǐ
nǐ dào nǎ wǒ dū xiǎng gēnsuí
xiǎng nǐ dì měi qīn nǐ de zuǐ
wǒ shòu bùliǎo méiyǒu nǐ péi
měilì de nǚhái xiàoróng rú huǒchái
wǒ xīn rán qǐlái ō
wǒ ài de nǚhái láibují biǎobái
bǎ nǐ qiǎng huílái ō
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
wǒ de wéiyī
nǐ de ài gěile wǒ yīqiè
ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān
huó dé měilì
měi kē lèi shì xiāngqiàn de bǎo zuān
wǒ de huíyì
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
nǐ shì wǒ de Baby
RAP:
Nǐ chūxiàn zài wǒ shēngmìng zuì xìngfú de shìqíng
jiùsuàn wǒ líkāi nǐ děng wǒ huílái Baby
fēnmíng nǐ bùzài zhèlǐ xīn què gǎnshòu dào nǐ
yěxǔ shì tài xiǎngniàn
Baby please wait for me
měilì de nǚhái xiàoróng rú huǒchái
wǒ xīn rán qǐlái
wǒ ài de nǚhái láibují biǎobái
bǎ nǐ qiǎng huílái
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
wǒ de wéiyī
nǐ de ài gěile wǒ yīqiè
ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān
huó dé měilì
měi kē lèi shì xiāngqiàn de bǎo zuān
wǒ de huíyì
zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán
wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn
nǐ shì wǒ de Baby
nǐ shì wǒ de Baby

Aktív közösségi fordítások
Start Love (2015) 1. rész
34.62%
Start Love (2015) 2. rész
0.94%
Start Love (2015) 3. rész
2.42%
Start Love (2015) 4. rész
1.23%
Start Love (2015) 5. rész
1.82%

Ázsia Ékkövei a Facebookon

Dél-koreai sorozatok
minden vasárnap:
CSTV 00:00
Selection: The War Between Women
KBS2 19:55
Love is Beautiful, Life is Wonderful
tvN 21:00
Crash Landing on You

Legfrissebb videoklipek
2020.01.19.
시적화자(Poetic Narrator) - 1st MINI ALBUM 시적 허용(詩的許容) HIGHLIGHT MEDLEY
STANDING EGG(스탠딩 에그) - I know what is the love after broke up(헤어져야 사랑을 알죠)
WOOKI - EVIL MODE (VISUAL VIDEO)
채군 (CHE GOON) - 일흔한번째편지 Seventiethletter Lyric Video
2020.01.18.
Flavored(플레이버드) - 걷기송
[S+ONE MV PLAYLIST] 존예 여주 편|ZICO, 지코, 박재범, pH-1, 김재환, 브라운 아이드 소울, Brown Eyed Soul -
2020.01.17.
siha(시하) - Inside the Room(방안) (Live ver.3)
노틸러스 (nautilus) - 작곡가 (Utopian)
Live Clip 1 Solar(솔라), Kassy(케이시) - A song from the past(이 노랜 꽤 오래된 거야)
Yammo - Bad Habits (feat. Guapdad 4000)
LOGI(로기) - 괜찮아 (Feat. Epi)
Live Clip 2 Solar(솔라), Kassy(케이시) - A song from the past(이 노랜 꽤 오래된 거야)
Aquibird(아키버드) - Warmth(온기) (Guitar ver.)
MACKELLI(맥켈리) - separate from, night(이별이라는 밤)
Aquibird(아키버드) - Warmth(온기) (Piano ver.)
고아정 (KO A JUNG) - 미안해
2020.01.16.
Soul StayZ(소울 스테이지) - The End Of Separation(이별 끝)
ChanBro(찬브로) - A picture in the heart (가슴 속 사진 (Narr. Daniel Henney(다니엘헤니)))
Lee Kyung Hyun(이경현) - Way Into Solace(안위 (安慰))
Soul StayZ(소울 스테이지) - End Of The Song(이 노래가 끝날 때까지)
2NB(투앤비) - How Can I Love You(왜 연락 안 되는 거니)
Jan Di Kum(금잔디) - BANANA CHACHA Trot(바나나차차 트로트)
인순이 (insooni) - 행복 (Happy)
Broccoli you too(브로콜리너마저) - Yuja-Cha(유자차)
flow(흐를) - You are like coffee(커피는 너를 닮아서)
FreeXKid - She Ja
2020.01.15.
BOY STORY - 序;告白 Dance Practice / BOY STORY Choreography (Version B)
[달리는 나만의 라이브 : 달나라 노래방] 5회 Jang Jane 장재인 편 라이브.zip -
BOY STORY - 序;告白 Dance Practice / BOY STORY Choreography (Version A)
Jhnovr - U
볼빨간사춘기, 바닐라 어쿠스틱, 스웨덴세탁소, 스무살, 레터플로우, 김지수, WH3N(웬), 보라미유, 최유리 - Awkward(어색한 사이)
TAEYEON 태연 - 내게 들려주고 싶은 말 (Dear Me)
PLAY KIM(연주) - 얼마나 좋을까 (feat. 황지현, 구창모)
YOON GUN(윤건) - 12 times a day(하루에도 열두 번)
소래 (SORAE) - 그대에게 To you Lyric Video
Eian - Rainy day(비가 내리려고 하네요)
소래 (Sorae) - 비 Rain (Vocal 기다온) Lyric Video
[OST 맛집.zip] 알함브라 궁전의 추억|Ailee, 에일리, 로꼬, 양다일, 일레인, 유성은, 죠지 -
2020.01.14.
siha(시하) - Inside the Room(방안) (Live ver.2)
WooPark(우팍), JaySsup(제이썹) - Just Hug
[M/V] Grizzly(그리즐리)_Prague(About time) -
kimJaejoong(김재중) - Tender love(여리디여린 사랑을)
미노이 (meenoi) - 3M
2020.01.13.
A.C.E (에이스) - REACTION MASTER JUN with KIMBYEONGKWAN
ZICO(지코) - Any song(아무노래)
2020 월간 윤종신 1월호 - Spare (Feat. 염따) (Monthly Project 2020 January Yoon Jong Shin)
Match Up(매치업) - 5days
[하드털이.zip] ATEEZ(에이티즈) -
Lyric Video Stable (스테이블) - Baddest Day
Marybunny(마리버니) - Keep Dreaming
MISA (미사) - 밤드라이브 Night Drive
2020.01.12.
MISA (미사) - 밤드라이브 Night Drive
사랑의 불시착 OST Part 4 백예린 (Yerin Baek) - 다시 난, 여기 (Here I Am Again)
ENOi - Cheeky(발칙하게)
GREE(그리) - Stop it
윤형, 효선 - 겨울역 (feat. 야맹증올빼미) (Prod. by 고병욱)
2020.01.11.
ramyeonboy(라면소년) - eating eating eating song(머꼬송) (Feat. Kang Ho-dong(강호동))
ramyeonboy(라면소년) - the Great Jiri mountain(그레이트 지리산)
Shin, Youna(신유나) - Make Up Ur Mind (Touch(터치) OST Part.1)
Hongbumseo(홍범서) - Pay Me Back (입금해)